LOKALNIE, GLOBALNIE, NON - STOP  503 901 400

 Postanowienia ogólne

 §1
COSICO, zwany dalej "Zleceniobiorcą" świadczy podmiotom prawa cywilnego usługi przesyłania rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
COSICO świadczy usługi z gwarancją czasu doręczenia na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W obrębie Warszawy i okolic gwarantujemy doręczenie przesyłki tego samego dnia, a w obrębie całego kraju przesyłki nadane do godziny 18 gwarantujemy dostarczenie dnia następnego.

Dostarczenie przesyłki w obrębie całego kraju w dniu nadania gwarantuje usługa "ekspres drogowy".

 §3
Aktualnie obowiązujący list przewozowy stosowany przez "Zleceniobiorcę" jest dowodem zawarcia umowy o przewóz przesyłki. Poprzez podpisanie listu przewozowego "Zleceniodawca" potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem. Regulamin ten jest dla "Zleceniodawcy" wiążący.

Przygotowanie, odbiór i doręczanie przesyłek

§4
Zasady odbioru i doręczania przesyłek:

 1. Przesyłka jest odbierana od "Zleceniodawcy" po zgłoszeniu telefonicznym i jest ona dostarczana do adresata w obrębie tej samej miejscowości tego samego dnia. O ile strony w formie pisemnej inaczej się nie umówią, przewidywane terminy wykonywania usług zawarte są w aktualnym cenniku.
 2. Przesyłka jest dostarczana adresatowi do rąk własnych. W przypadku gdy adresatem jest jednostka prawna lub osoba nie posiadająca osobowości prawnej wówczas przesyłka jest zostawiana za pokwitowaniem odbioru w kancelarii lub innej tego typu komórce.
 3. W przypadku gdy adresat odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana "Zleceniodawcy" (za dodatkową opłatą).
 4. W przypadku nieobecności adresata w czasie doręczenia przesyłki jest ona dostarczana w terminie późniejszym, ewentualnie zwracana "Zleceniodawcy" w zależności od podjętej przez niego decyzji. W serwisie krajowym, w przypadku nie zastania Odbiorcy "Zleceniobiorca" pozostawia zawiadomienie ze wskazaniem terminu i miejsca, w którym Odbiorca może odebrać przesyłkę.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki lub uiszczenia kwoty pobrania albo uiszczenia zapłaty za usługę, zwrot do "Zleceniodawcy" przesyłki nie doręczonej Odbiorcy z przyczyn niezależnych od "Zleceniobiorcy" podlega dodatkowej opłacie, o której mowa w cenniku (załącznik nr 2).
§5

Zasady prawidłowego przygotowania przesyłek do przewozu: 

 1. "Zleceniodawca" jest zobowiązany przekazać przesyłkę "Zleceniobiorcy" w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport.
 2. Przesyłki wymagające odpowiedniego opakowania ze względu na swoje właściwości "Zleceniodawca" zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno:
 • być szczelnie zamknięte i zabezpieczone;
 • uniemożliwiać dostęp do jego zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
 • być odpowiednio opisane jeżeli wymagają tego właściwości przesyłki, np.: "uwaga szkło", "nie przewracać", "góra/dół";
 • opakowanie przesyłki nie może zawierać elementów mogących uszkodzić jej zawartość lub zawartość innych przesyłek.

§6
W przypadku gdy przesyłka nie spełnia wymogów wymienionych w §5 niniejszego regulaminu "Zleceniodawca" przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia lub ubytki w zawartości przesyłki lub innych przesyłek w czasie transportu, a także opóźnienia spowodowane potrzebą ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesyłki.

§7
"Zleceniobiorca" nie przyjmuje przesyłek zawierających: towary i materiały niebezpieczne, łatwopalne, wybuchowe, narkotyki, dzieła sztuki i antyki, kamienie szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, inne towary, których przewóz jest zakazany z mocy obowiązujących przepisów prawa.

§8
"Zleceniodawca" ma obowiązek umieścić na opakowaniu każdej rzeczy wchodzącej w skład przesyłki podany w dowodzie nadania adres Odbiorcy z podaniem kodu pocztowego w sposób czytelny, bez śladów wycierania i skreśleń.

 §9
Przyjęcie przesyłki do przewozu odbywa się na podstawie firmowego listu przewozowego "Zleceniobiorcy", na którym wyszczególnione są: nazwa firmy lub imię i nazwisko "Zleceniodawcy", adres "Zleceniodawcy", adres Odbiorcy, zawartość przesyłki, cena, data i godzina nadania. Oryginał listu otrzymuje "Zleceniodawca", kopia wraz z potwierdzeniem i godziną odbioru pozostaje u "Zleceniobiorcy".

§10
Składając podpis na wypełnionym liście przewozowym "Zleceniodawca" potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

§11
W przypadku stwierdzenia przez "Zleceniobiorcę" wyższej wagi przesyłki niż zadeklarowana przez "Zleceniodawcę" w dowodzie nadania lub w innym dokumencie potwierdzającym zlecenie usługi, "Zleceniobiorca" może zmienić wartość wagi na rzeczywistą po zważeniu przesyłki.

Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne

§12
"Zleceniobiorca" ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania lub niewłaściwego zabezpieczenia. ("Czasoprzestrzeń"- przestrzeń zdarzeń fizycznych, warunkowana czasem).

§13

 1. Każda przesyłka może być ubezpieczona w trakcie przewozu na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy COSICO a ubezpieczycielem.
 2. Zgłoszenie do ubezpieczyciela następuje na podstawie wyraźnego zadeklarowania przez "Zleceniodawcę" na liście przewozowym chęci ubezpieczenia, rodzaju stanowiącego ubezpieczaną przesyłkę, określenia jego wartości do ubezpieczenia.
 3. Brak deklaracji, o której mowa w punkcie 2 na liście przewozowym uważany jest za rezygnację "Zleceniodawcy" z ubezpieczenia.

§14
"Zleceniobiorca" nie ponosi odpowiedzialności za zwrot lub powstałe opóźnienia w doręczeniu przesyłki jeżeli:

 1. Przesyłka została źle zaadresowana (nieprawidłowe nazwisko, nazwa firmy, ulica, numer domu, mieszkania, nazwa miejscowości, kod pocztowy).
 2. Adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę.
 3. Faktyczna zawartość przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną.
 4. W przypadku nieobecności Adresata lub warunków zaistniałych w §4 pkt.2

"Zleceniobiorca" zwraca przesyłkę "Zleceniodawcy" bądź dostarcza ją pod wskazany, nowy adres po wcześniejszej, telefonicznej konsultacji ze "Zleceniodawcą".

§15
"Zleceniobiorca" ponosi odpowiedzialność za niedoręczenie przesyłki gdy doręczy ją pod niewłaściwy adres lub ją zagubi.

 1. W przypadku gdy jest to przesyłka ubezpieczona, rekompensatę dla "Zleceniodawcy" pokrywa ubezpieczyciel na zasadach przewidzianych w ubezpieczeniu.
 2. W przypadku gdy jest to przesyłka nie ubezpieczona "Zleceniobiorca" zwraca opłatę otrzymaną od "Zleceniodawcy" oraz: 
  - wypłaca rekompensatę w wysokości trzykrotnej wartości kosztów doręczenia przesyłki
  - bądź rekompensatę w wysokości ustalonej w postępowaniu reklamacyjnym.
 3. W przypadku doręczenia przesyłki pod niewłaściwy adres "Zleceniobiorca" zobowiązuje się do odzyskania i dostarczenia przesyłki pod właściwy adres bez pobierania dodatkowej opłaty, o której mowa w cenniku (załącznik nr 2), oraz zwrócenia opłaty już pobranej. W przypadku braku możliwości odzyskania zagubionej przesyłki obowiązują postanowienia §16, pkt.1 i pkt.2.
 4. Przesyłkę nie doręczoną uznaje się za utraconą po 7 dniach od przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zleceniodawcę.

 §16

 1. Wszelkie reklamacje związane z wykonywanymi usługami przyjmowane są w centrali firmy, adres jak w umowie.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez:
  - "Zleceniodawcę"
  - Adresata jeżeli "Zleceniodawca" zrzeknie się na jego korzyść swojego prawa do dochodzenia roszczeń.
  - Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez adresata "Zleceniobiorcy" nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.
 3. Reklamacje winny być zgłaszane na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu powstania roszczenia pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń. W terminie 14 dni reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji, o których mowa w §18.
 4. Reklamacje wniesione po terminie, niekompletne lub zgłoszone przez osobę nieuprawnioną traktowane są jako reklamacje nie wniesione.
 5. Termin wyjaśnienia reklamacji nie może przekroczyć 14 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji centrala powiadamia Reklamującego o uznaniu, częściowym uznaniu lub nie uznaniu reklamacji.
 7. "Cosico" zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji.

§17
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 • nazwę albo imię i nazwisko oraz adres reklamującego;
 • tytuł reklamacji, tj. niewłaściwe doręczenie lub niedoręczenie przesyłki;
 • udokumentowanie uprawnienia do dochodzenia roszczenia;
 • potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy).

Postanowienia końcowe

§18
Za świadczoną usługę "Zleceniodawca" uiszcza opłatę w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na podstawie odpowiedniego dokumentu sprzedaży. Rozliczenie bezgotówkowe możliwe jest po zawarciu stosownej umowy między "Zleceniodawcą" a "Zleceniobiorcą".

§19
Jeśli nie zawarto odrębnej umowy przyjmuje się, że w wyniku złożenia podpisu na dowodzie nadania "Zleceniodawca" wyraził zgodę na wykonywanie usługi za cenę określoną w cenniku.

§20
"Zleceniodawca" przyjmuje do wiadomości, iż COSICO, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować uszkodzenia innych przesyłek lub mienia "Zleceniobiorcy", "Zleceniobiorca" może zażądać jej otwarcia przez "Zleceniodawcę", a w przypadku gdy wezwanie takie jest niemożliwe lub bezskuteczne - zabezpieczyć przesyłkę na koszt własny. Natomiast w sytuacji, gdy przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie - "Zleceniobiorca" niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

 §21

Niniejszy regulamin znajduje się w przedstawicielstwach "Zleceniobiorcy".

"Zleceniodawca" zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed przekazaniem przesyłki "Zleceniobiorcy".

 

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG KRAJOWYCH!

MONITORUJ PRZESYŁKI

Logowanie